Προσωπικά Δεδομένα - GDPR

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας www.BestForMe.gr υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000) και ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το παρόν κείμενο συμπληρώνεται από την νέα Ευρωπαϊκή νομολογία κατά G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 ΕΕ που έχει ισχύ από τις 25/5/2018.

Σε κάθε περίπτωση το BestForMe.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας και μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/μέλος δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του e-shop μας.

  1.  Το BestForMe.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/μέλος κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Με την εγγραφή του ώς πελάτης ή ως επιχείρηση με σκοπό την τοποθέτηση παραγγελιών. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Το BestForMe.gr δε συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/μέλη του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

2. Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα μας ώς πελάτης-μέλος ή ώς επιχείρηση, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει την εγγραφή του και στη λίστα τακτικών ενημερώσεων μέσω e-mail με σκοπό την ενημέρωση του για προωθητικές ενέργειες της εταιρείας ή προϊόντα σε προσφορά. Όποτε επιθυμεί ο ίδιος μπορεί στη συνέχεια να αφαιρέσει το e-mail του από τη λίστα ενημερώσεων, μέσα από το λογαριασμό του.

3. Το BestForMe.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το BestForMe.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο αν:

3.α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/μελών για τη διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων 
3.β. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το BestForMe.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το BestForMe.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/μέλη του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς αυτό. 
3.γ. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

  1.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Το BestForMe.gr τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή. Το BestForMe.gr δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του.
  2.  Ο επισκέπτης/μέλος δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το BestForMe.gr. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το BestForMe.gr υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Ειδικότερα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και διαγραφή τους - οι παραπάνω αρμοδιότητες του χρήστη έχουν τροποποιηθεί μετά τις 25 Μαΐου 2018 με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού νόμου G.D.P.R. (διαβάστε παρακάτω).
  3.  Το BestForMe.gr συλλέγει στη βάση δεδομένων του δεδομένα του επισκέπτη/μέλους, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), ο μοναδικός κωδικός σύνδεσης του στην ιστοσελίδα (Session ID) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του (ανάλυση οθόνης, ταυτότητα browser). Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

7. Πολιτική Cookies: Tα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/μέλος για να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

7.α. Session Cookies: Τα session cookies χρησιμοποιούνται αυτόματα μετά την εγγραφή του χρήστη μόνο για την αναγνώριση της εισόδου του στην ιστοσελίδα μας σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση του εκ' νέου. Session cookies είναι το e-mail που δήλωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή και σε κρυπτογραφημένη μορφή ο κωδικός πρόσβασης (για πελάτες-μέλη).
7.β. Cookies Προτιμήσεων: πρόκειται για cookies που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρία και την διευκόλυνση κατά την πλοήγηση του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
7.γ. Cookies Λειτουργικότητας: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist ή/και watchlist.
7.δ. Cookies Διαφήμισης: με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να εμφανίζουμε διαφημίσεις ή προτεινόμενα προϊόντα σχετικές με τα ενδιαφέροντά του πελάτη/μέλους, ώστε να τον βοηθήσουμε να βρει ευκολότερα αυτό που αναζητάει.
7.ε. Cookies Στατιστικών: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

  1.  Ο επισκέπτης/μέλος που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο BestForMe.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει με σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, στοιχεία επικοινωνίας. Το BestForMe.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/μέλη των υπηρεσιών αυτών.
  2.  To BestForMe.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το BestForMe.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ G.D.P.R.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (General Data Protection Regulation) 2016/679 ΕΕ με ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Κατά την εφαρμογή του νόμου, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.α. Ο επισκέπτης / πελάτης κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατανοεί πλήρως και συμμορφώνεται με την ανάγκη παρόχευσης των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία μας με σκοπό την σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας μας (εκτέλεση παραγγελιών, τιμολόγηση κτλ). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κωδικός πρόσβασης. Επιπλέον διατηρούμε στοιχεία για την αποστολή ή/και τιμολόγηση των παραγγελιών: διεύθυνση αποστολής, πόλη/περιοχή, ταχ. κώδικας, χώρα ενώ για εγγραφή εταιρείας (B2B): επωνυμία εταιρείας, αντικείμενο εργασιών, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

1.β. Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα με σκοπό την διευθέτηση των παραγγελιών που τοποθετούν ή θα τοποθετήσουν οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση αλληλογραφίας χρησιμοποιούνται για την αποστολή-εκτέλεση των παραγγελιών καθώς και τιμολόγηση τους. Ο κωδικός πρόσβασης εισάγεται (προαιρετικά) από τον πελάτη για να τον αναγνωρίζει αυτόματα το σύστημα σε επόμενη επίσκεψη του. Το e-mail του πελάτη συλλέγεται (προαιρετικά) για την αυτόματη αποστολή ενημερωτικών e-mail σχετικά με την παραγγελία του (αντίγραφο), τα στάδια εκτέλεσης, ενημέρωση για τυχόν ανοικτά υπόλοιπα, ενημέρωση διαθεσιμότητας κτλ.

1.γ. Το BestForMe.gr δεν συλλέγει με κανέναν τρόπο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες/πελάτες του όπως π.χ. φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ. παρά μόνο τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή χωρίς δυνατότητες αποκρυπτογράφησης.

1.δ. Το BestForMe.gr παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/μέλη του να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου SSL, ειδικών αλγόριθμων κρυπτογράφησης δεδομένων κ.τ.λ.) . Η ιστοσελίδα μας διαθέτει ειδικό πιστοποιητικό SSL με το χαρακτηρισμό και αναγνώριση του δικτυακού τόπου ώς ασφαλούς (secured) το οποίο ανανεώνουμε κάθε 1 έτος.

1.ε. Η εταιρεία μας εγγυάται την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών της σε ασφαλή βάση δεδομένων. Παρόλα αυτά σε περίπτωση διαρροής, υποκλοπής, απώλειας προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων, δεσμεύεται να ενημερώσει έγκαιρα, γραπτώς ή τηλεφωνικώς τους πελάτες της εντός 72 ωρών από τη στιγμή του συμβάντος. Επιπλέον δεσμεύεται να προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης, επαναφοράς των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας από το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας που διατηρεί στο διακομιστή.

1.στ. . Η σύνδεση του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, και η διαβίβαση των πληροφοριών γίνεται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου.

1.ζ. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να μεταβιβάσει κάποια ελάχιστα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (ονοματεπώνυμο, e-mail) σε τρίτους φορείς/οργανισμούς με σκοπό την διευθέτηση της πληρωμής/εξόφλησης της παραγγελίας του. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο προς έμπιστους φορείς που συνεργαζόμαστε όπως η PayPal και οι ελληνικές τράπεζες, όταν ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει με paypal ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

2.α. Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως - με e-mail (φόρμα επικοινωνίας) ή απλή αλληλογραφία - από την εταιρεία μας να του προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί στη βάση δεδομένων ή σε άλλες μορφές αρχείων.

2.β. Δικαίωμα στην ενημέρωση (άρθρα 12,13,14): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως με e-mail (φόρμα επικοινωνίας) τους λόγους και τις ακριβείς διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία μας για την επεξεργασία/διανομή/χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

2.γ. Δικαίωμα άρνησης/αντίρρησης (αρ. 18, 21): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να αιτηθεί εγγράφως με e-mail (φόρμα επικοινωνίας) για ιδίους λόγους, από την εταιρεία, την απαγόρευση του δικαιώματος επεξεργασίας ή χρήσης/μεταβίβασης των προσωπικών του δεδομένων.

2.δ. Δικαίωμα επεξεργασίας (αρ. 15): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να δει και να επεξεργαστεί ο ίδιος όποτε επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα αφού συνδεθεί ως μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσα από την επιλογή "ο λογαριασμός μου". Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την εταιρεία μας, την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλώνοντας μας εγγράφως με e-mail τα στοιχεία που επιθυμεί να τροποποιηθούν.

2.ε. Δικαίωμα στη λήθη (αρ. 16): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα πλήρους, άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής του λογαριασμού του αποστέλλοντας μας ένα γραπτό αίτημα συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας. Αποδέχεται ότι με την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων: i) δεν θα έχει πλέον δικαίωμα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ii) δεν θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό με τις παραγγελίες του από το e-shop μας iii) η εταιρεία μας δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και συνεπώς διακόπτεται κάθε μορφής δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη iv) δεν θα έχει δικαίωμα ανάκτησης ή τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων μετά την διαγραφή v) μπορεί όποτε θέλει να κάνει εκ νέου εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τα ίδια στοιχεία.

2.στ. Ο πελάτης/μέλος μπορεί να ακυρώσει/αναιρέσει τη συναίνεση του για εγγραφή του e-mail του στη λίστα τακτικών ενημερώσεων της εταιρείας μας (newsletter) απο-επιλέγοντας την επιλογή "Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο" από την σελίδα "Προσωπικά Στοιχεία" στο λογαριασμό του.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook